Bratislava, 22. jún 2022 – Pred päťdesiatimi rokmi sa v Bratislave uskutočnila prvá transplantácia obličky. Vo vtedajšej nemocnici s poliklinikou akademika Ladislava Dérera na Kramároch sa k tomuto operačnému a život zachraňujúcemu výkonu podujal transplantačný tím Urologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave pod vedením profesora akademika Vladimíra Zvaru. Na vtedajšie pomery išlo skutočne o unikátnu operáciu, ktorá za zapísala do histórie transplantácií na Slovensku, a tiež transplantačného programu v Bratislave. Éra transplantácií obličiek sa v Bratislave a na území Slovenska, ktoré bolo súčasťou Československa, začala písať 22. júna 1972.

„Transplantácie orgánov každoročne zachraňujú životy stovkám Slovákov. Za posledných 50 rokov sme sa nielen v tejto oblasti medicíny posunuli o významný krok vpred, no uvedomujeme si, že ešte stále máme kam kráčať. Kým sú na čakacích listinách zapísané mená pacientov, ktorých život je ohrozený kvôli zlyhávajúcim orgánom, musíme spoločne pracovať na revitalizácii transplantačného programu na Slovensku. Na ministerstve sa tejto téme zodpovedne venujeme a aj vďaka partnerom zo Slovenskej transplantologickej spoločnosti a kampani Sedem životov sa nám darí ľudí zachraňovať,“ uviedol minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

Prvým transplantovaným orgánom u človeka sa stala práve oblička. Avšak myšlienka nahradiť poškodený, chorý alebo zničený orgán orgánom zdravým, a tak zachrániť život človeka, nie je nová. „V roku 1902 francúzsky chirurg Alexis Carrell napísal v časopise Lyon Chirurgical „Transplantácie orgánov, ktoré sú dnes chirurgickou kuriozitou, sa jeden deň môžu stať praktickou možnosťou ako náhrada chorých orgánov,“ uvádza Dr. h. c. Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc. prednosta Urologickej kliniky s Centrom pre transplantácie obličiek LF UK, SZU a UNB.

Transplantácie orgánov predstavujú jeden z najväčších úspechov biologicko-lekárskych vied 20. storočia. História transplantácií obličiek je obdobím tvrdej, systematickej a cieľavedomej práce mnohých vedeckých a klinických kolektívov. Ako hovorí profesor Ján Breza, je zároveň obdobím plným úspechov a dôležitých objavov, ale aj neúspechov a sklamaní. Je dokladom entuziazmu, radosti z dosiahnutých výsledkov a nádeje, ktorú dávame pacientom.

Urológovia zohrali významnú úlohu v problematike odberov a transplantácií obličiek. Vychádzali pritom zo skúseností s chirurgickou liečbou vrodených aj získaných ochorení obličiek a dolných močových ciest. „V čase, keď transplantácia obličky bola novou a rizikovou metódou liečby chronickej renálnej insuficiencie, bol profesor Vladimír Zvara ochotný a schopný vziať na svoje plecia obrovskú zodpovednosť, tak medicínsku, tak i spoločenskú a začať v Bratislave integrovaný dialyzačno-transplantačný program. Pred 50 rokmi vykonal so svojimi spolupracovníkmi prvú transplantáciu obličky u pacienta, ktorý bol liečený dialýzou,“ dodáva profesor Ján Breza.

Toto významné výročie si pripomenú aj v Nemocnici akademika Ladislava Dérera - UNB. "Univerzitná nemocnica Bratislava sa pripravuje na rekonštrukciu a modernizáciu transplantačného centra pre obličky, ktorá je v záverečnej fáze prípravných prác. Aj touto cestou si chce vedenie UNB uctiť 50. výročie prvej transplantácie obličky na Slovensku a v Bratislave a poskytnúť pacientom aj zdravotníkom moderné prostredie spĺňajúce vysoký hygienický štandard a čo najväčší komfort," približuje nám aktuálnu situáciu MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA, riaditeľ UNB.

Na rozvoji transplantačnej medicíny na Slovensku sa významne podieľa Slovenská transplantologická spoločnosť. „V posledných rokoch bolo prijatých niekoľko dôležitých opatrení zacielených na ďalší rozvoj transplantačného programu. Spomeniem platbu za výkon „Identifikácia darcu orgánov,“ odborné usmernenie o transplantačných koordinátoroch, štandardný postup pri identifikácii a manažmente živých darcov obličiek, a samozrejme, celoslovenskú kampaň Sedem životov, ktorá pomáha šíriť osvetu o darcovstve a orgánových transplantáciách medzi širokú verejnosť už siedmy rok,“ približuje nám situáciu posledných rokov doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA, hlavná odborníčka MZ SR pre orgánové transplantácie. „Výsledkom cieľavedomého úsilia bol historický úspech, čo do počtu orgánových transplantácií na Slovensku v roku 2019. Pandémia COVID-19 negatívne ovplyvnila aj transplantačný program, a to najmä cez problémy súvisiace s manažmentom darcov orgánov so smrťou mozgu. Napriek tomu sme na Slovensku transplantácie orgánov vykonávali ďalej, hoci počet pacientov, ktorí podstúpili transplantáciu, klesol. Transplantácie obličiek od živých darcov pokračovali bez väčších obmedzení. Veríme, že riešenie globálnych problémov v slovenskom zdravotníctve pomôže aj revitalizácii odberového a transplantačného programu v našej krajine, “ pokračuje docentka Zuzana Žilinská.

Rok 2020 a 2021 sa niesol v duchu prísnych pandemických obmedzení a sťaženého manažmentu darcov na intenzivistických pracoviskách. Napriek tomu sa aj tento rok slovenským lekárom podarilo vďaka orgánovej transplantácii zachrániť 160 ľudských životov. V minulom roku dostalo novú obličku 115 pacientov, srdce 17 pacientov, pečeň 26 pacientov a pľúca 2 pacienti. Mŕtvych darcov bolo 60 a živých darcov 18.

„Pred nami však stoja nové výzvy. Systematickým prístupom čo najskôr vrátiť počty odberov a transplantácií na úroveň z obdobia pred pandémiou a zintenzívniť všetky naše aktivity v tejto oblasti. Druhou veľkou výzvou je posilnenie výmenných (párových a reťazových) transplantácií obličiek,“ približuje MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., CETC, MPH, prezident Slovenskej transplantologickej spoločnosti.

„Jednoznačná výzva, ktorá pred nami stojí dlhodobo, je edukácia a vzdelávanie v oblasti darcovstva a transplantácií. Odtabuizovať smrť je v našej krajine veľmi dôležité. Je to neľahká téma, avšak významná pre spoločnosť. Stále je na čakacej listine príliš veľa pacientov, ktorí čakajú na životne dôležitý orgán,“ pridáva sa MUDr. Martin Chrastina, PhD., CETC, hlavný transplantačný koordinátor.

Na problematiku darcovstva a transplantácií orgánov upozorňuje už sedem rokov aj Slovenská transplantologická spoločnosť kampaňou Sedem životov. Pri príležitosti tohtoročného 50. výročia prvej transplantácie obličky odborníci upriamujú pozornosť na transplantácie orgánov od mŕtvych aj živých darcov. Transplantácie obličiek od živých darcov sú významným komplementárnym programom, ktorý prináša nádej na vyliečenie a zvýšenie kvality života významnej skupine pacientov, nehovoriac o priaznivom ekonomickom, a tiež environmentálnom dopade.