Odporúčanie k vakcinácii

Stanovisko Výboru Slovenskej transplantologickej spoločnosti SLS k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 u pacientov po transplantácii solídnych orgánov.

Slovenská transplantologická spoločnosť podporuje vakcináciu proti ochoreniu COVID-19 u pacientov po transplantácii solídnych orgánov. Podľa zatiaľ dostupných dát a registrov pacienti po transplantácii solídnych orgánov môžu vyvinúť klinicky horší priebeh ochorenia COVID-19 v závislosti od veku, použitej imunosupresie a komorbidít pacienta v porovnaní s bežnou populáciou.

Očakáva sa, že aktuálne schválená vakcína dostupná a používaná na Slovensku (mRNA vakcína označená ako BNT162b2 firiem Pfizer a BioNTech) umožní komplexnú postvakcinačnú imunitnú odpoveď tak protilátkovú ako aj bunkovú. Na základe publikovaných dát v prestížnych časopisoch je účinnosť vakcíny 95% v porovnaní s placebom, pričom sa predpokladá, že ak aj vznikne infekcia u časti pacientov, bude mať mierny priebeh. Údaje o transplantovaných pacientoch v prípade tejto (ale ani iných vakcín proti COVID-19) nie sú k dispozícii, avšak bezpečnostný profil vakcín sa javí ako veľmi dobrý a preto je nepravdepodobné, že by práve v tejto skupine pacientov vakcinácia nebola bezpečná.

Výbor Slovenskej transplantologickej spoločnosti odporúča očkovanie pacientom po transplantácii solídnych orgánov, ak im bude ponúknuté. Podľa očkovacej stratégie MZ SR sú pacienti po transplantácii solídnych orgánov zaradení do druhej fázy očkovania a teda im bude umožnené očkovanie prednostne.

Podľa vyjadrenia Spoločnosti alergológie a klinickej imunológie SLS môže chronická imunosupresívna liečba viesť skôr k zníženej účinnosti očkovania ako k jeho nežiaducim účinkom, preto odporúčame aj očkovaným pacientom naďalej dodržiavať protiepidemické opatrenia a nariadenia kompetentných inštitúcií.

Vzhľadom na nedostatok informácií ohľadom súbežného podávania vakcíny proti COVID-19 a iných vakcín (napr. vakcíny proti pneumokokom alebo chrípke), je vhodné dodržať odstup aspoň 7 (ev. až 14) dní od podania inej vakcíny za účelom odlíšenia prípadných vedľajších príhod.

Z hľadiska očkovania u osôb, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, je paušálne odporúčané dodržať časový interval 90 dní od diagnostikovania ochorenia COVID-19. Doposiaľ nie je zrejmé, koľko trvá postinfekčná imunitná ochrana, najmä pri miernom priebehu COVID- 19. Navyše, pozitivita protilátok anti-SARS-CoV2 ešte nemusí poskytnúť zaručenú ochranu pred reinfekciou (stúpajú údaje o pacientoch s reinfekciou). Preto aj osoby s prekonaným ochorením COVID-19 by nemali byť trvale vylúčené z očkovania. Časový interval 90 dní bol stanovený konsenzuálne, keďže sa predpokladá, že minimálne toľko trvá postinfekčná ochrana.

Pacientom, ktorí v nedávnej minulosti podstúpili transplantáciu orgánu, odporúčame očkovanie najskôr mesiac po orgánovej transplantácii. V prípade použitia polyklonálnej protilátky (antitymocytárneho globulínu) a/alebo monoklonálnej protilákty (napr. rituximabu) v indukcii prípadne v liečbe rejekcie odporúčame očkovanie po 3-6 mesiacoch od ukončenia liečby.

Očkovanie proti COVID-19 odporúčame aj pacientom na čakacích listinách na orgánové transplantácie, ktorí sú vzhľadom k diagnóze zlyhania/zlyhávania životne dôležitého orgánu vo vysokom riziku ťažkého priebehu ochorenia COVID-19. Taktiež odporúčame očkovanie osobám v blízkom kontakte s pacientami po transplantácii orgánov (napr. osoby žijúce v spoločnej domácnosti) – podľa očkovacej stratégie MZ SR.

Slovenská transplantologická spoločnosť vysoko odporúča očkovanie aj zdravotníckym pracovníkom pracujúcim s transplantovanými pacientami. Títo by mali byť očkovaní v prvej fáze podľa očkovacej stratégie MZ SR.

Stanovisko bude doplnené v závislosti od vývoja medicínskych informácií vrátane informácií o nových vakcínach proti COVID-19 po ich schválení kompetentnými inštitúciami.

 

Za výbor STS,

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., CETC – prezident STS

doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA – viceprezident STS

doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. – vedecký sekretár STS